Opći uvjeti poslovanja


Uvjeti poslovanja

 

Posredovanje uvjeti poslovanja

VISOKA KLASA d.o.o. (marketinški naziv: Zagreb4U) vaš je pouzdan partner u procesu prodaje ili najma Vaše nekretnine u Zagrebu i ostatku Hrvatske.
Zbog našeg velikog iskustva i profesionalnog tima Zagreb4U će naći rješenja i za najsloženije zahtjeve.

1. Ponude i poznavanje ponude

Naše se ponude temelje na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te su uvjetovane potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune te prethodnog iznajmljivanja ili odustajanja vlasnika nekretnine.
Za netočne podatke odgovaramo u slučaju hotimičnog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelju naše ponude neki od objekata koje smo mu ponudili već poznat obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti.

2. Obveze agencije

Agencija se obvezuje:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
2. procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine (najma) i upoznati nalogodavca s njom;
3. upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;
4. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
5. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način;
7. omogućiti pregled nekretnina;
8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate.
Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

  • neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine;
  • organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
  • nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

Nalogodavac se obvezao:

1. dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora;
2. osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
3. odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju) ili najkasnije u roku od osam (8) dana;
4. nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
5. obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s osobom koju je agencija našla, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drugačije ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako je pri tom postupio prijevarno. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Ugovora) odnosno potpisom predugovora kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala odnosno predugovora najkasnije u roku od 8 (osam) dana.
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug ili potomak nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.
Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.
Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.
Agencija ima pravo na naknadu i kad nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

5. Iznosi naknada

Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se obračunava PDV.

5.1. Najam

Kod ugovora o najmu (ugovoreno trajanje najma do 5 godina) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine.
Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma naplaćujemo 150% iznosa mjesečne najamnine.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.2. Prodaja

Za svoje usluge agencija VISOKA KLASA d.o.o. (marketinški naziv: Zagreb4U) naplaćuje posredničku naknadu sukladno općim uvjeti poslovanja.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod prodaje nekretnina Zagreb4U naplatit će proviziju od prodavatelja u iznosu od 2-4 % od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine. Navedena naknada predstavlja polovicu ukupne provizije, dok se druga polovica provizije naplaćuje isključivo od kupca nekretnine koja iznosi od 1-3 % od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina Zagreb4U naplatit će proviziju od kupca u iznosu od 1-3 % od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine. Navedena naknada predstavlja polovicu ukupne provizije, dok se druga polovica provizije naplaćuje isključivo od prodavatelja nekretnine koja iznosi od 2- 4 % od dogovorene kupoprodajne cijene nekretnine.

Zagreb4U zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6 % kupoprodajne cijene nekretnine.

5.3. Posrednička satnica

Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 450,00 kn

5.4. “Premium Usluge”

Uslugu naplaćujemo ovisno o odabranoj veličini usluge. Usluga se naplaćuje mjesečno.

6. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.
Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.
Ugovor o posredovanju zaključen na neodređeno vrijeme prestaje pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

7. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima

Moguće sporove rješavati će Općinski sud u Zagrebu.